eBooks

From: Remigiusz Sokolowski <remigiusz.sokolowski_at_nordea.com>
Date: Fri, 5 Nov 2010 09:10:50 +0100
Message-ID: <4CD3BC0A.8050508_at_nordea.com>hi,

where do You buy e-ebooks about Oracle usually? We plan to buy a small library - best of all in electronic format

Regards
Remigiusz

--

Pole nakaziRemigiusz Sokolowski <remigiusz.sokolowski_at_nordea.com>
pos   : DBA at DIiUSI
addr  : Nordea Bank Polska SA, Luzycka 6A Street, 81-537 Gdynia, Poland
phone : +48 58 667 17 43
mobile: +48 602 42 42 77

Nordea Bank Polska S.A. z siedzib? w Gdyni, ul. Kielecka 2, 81-303 Gdynia, wpisan? do Rejestru Przedsi?biorców Krajowego Rejestru S?dowego pod numerem: 0000021828, dla której dokumentacj? przechowuje S?d Rejonowy Gda?sk - Pó?noc w Gda?sku, VIII Wydzia? Gospodarczy Krajowego Rejestru S?dowego, o kapitale zak?adowym i wp?aconym w wysoko?ci: 227.593.500,00 z?otych, NIP: 586-000-78-20, REGON: 190024711
--

http://www.freelists.org/webpage/oracle-l Received on Fri Nov 05 2010 - 03:10:50 CDT

Original text of this message