Re: eBooks

From: Jozsef Horvath <horvathjozsef_at_gmail.com>
Date: Fri, 5 Nov 2010 08:35:21 +0000
Message-ID: <AANLkTikaCRWmrb0g9VdXVZ4YVCS5oDq+8v-oPBZLFS1q_at_mail.gmail.com>Hi Remegiusz,

The very first one has just occurred to me is apress.com. I have a few books from them, though not ebooks.
You might also want to check the selection at amazom.

Hope this helps.
- Jozsef

2010/11/5 Remigiusz Sokolowski <remigiusz.sokolowski_at_nordea.com>

> hi,
>
> where do You buy e-ebooks about Oracle usually?
> We plan to buy a small library - best of all in electronic format
>
> Regards
> Remigiusz
>
> --
> Pole nakazi
>
> ----------------------------------------------------------------------
> Remigiusz Sokolowski <remigiusz.sokolowski_at_nordea.com>
> pos : DBA at DIiUSI
> addr : Nordea Bank Polska SA, Luzycka 6A Street, 81-537 Gdynia, Poland
> phone : +48 58 667 17 43
> mobile: +48 602 42 42 77
>
> Nordea Bank Polska S.A. z siedzib? w Gdyni, ul. Kielecka 2, 81-303 Gdynia,
> wpisan? do Rejestru Przedsi?biorców Krajowego Rejestru S?dowego pod
> numerem: 0000021828,
> dla której dokumentacj? przechowuje S?d Rejonowy Gda?sk - Pó?noc w Gda?sku,
> VIII Wydzia? Gospodarczy Krajowego Rejestru S?dowego,
> o kapitale zak?adowym i wp?aconym w wysoko?ci: 227.593.500,00 z?otych,
> NIP: 586-000-78-20, REGON: 190024711
> --
> http://www.freelists.org/webpage/oracle-l
>
>
>

--
http://www.freelists.org/webpage/oracle-l
Received on Fri Nov 05 2010 - 03:35:21 CDT

Original text of this message