Re: eBooks

From: Remigiusz Sokolowski <remigiusz.sokolowski_at_nordea.com>
Date: Mon, 8 Nov 2010 08:52:45 +0100
Message-ID: <4CD7AC4D.701_at_nordea.com>troach_at_gmail.com pisze:
> Free books at docs.oracle.com :)
> Sent from my Verizon Wireless BlackBerry
>

I use them as well - but they have their weak sides.

-- 
Pole nakazi

----------------------------------------------------------------------
Remigiusz Sokolowski <remigiusz.sokolowski_at_nordea.com>
pos   : DBA at DIiUSI
addr  : Nordea Bank Polska SA, Luzycka 6A Street, 81-537 Gdynia, Poland
phone : +48 58 667 17 43
mobile: +48 602 42 42 77

Nordea Bank Polska S.A. z siedzib? w Gdyni, ul. Kielecka 2, 81-303 Gdynia, 
wpisan? do Rejestru Przedsi?biorców Krajowego Rejestru S?dowego pod numerem: 0000021828, 
dla której dokumentacj? przechowuje S?d Rejonowy Gda?sk - Pó?noc w Gda?sku, 
VIII Wydzia? Gospodarczy Krajowego Rejestru S?dowego, 
o kapitale zak?adowym i wp?aconym w wysoko?ci: 227.593.500,00 z?otych, 
NIP: 586-000-78-20, REGON: 190024711
--
http://www.freelists.org/webpage/oracle-l
Received on Mon Nov 08 2010 - 01:52:45 CST

Original text of this message