Re: speeding up expdp

From: Remigiusz Sokolowski <remigiusz.sokolowski_at_nordea.com>
Date: Mon, 7 May 2012 12:08:15 +0200
Message-ID: <4FA79F0F.7040506_at_nordea.com>W dniu 07.05.2012 11:54, Pawel Smolarz pisze:
> Perform fewer flush operations and increase wsize, greatly accelerated
> the write operation on NFS storage, also as I remeber NFS version (mount
> option) for NFS may have performance affect .

In case of UTL_FILE fewer flushes or even none at all, as this is done implicitly anyway.

-- 
Pole nakazi

----------------------------------------------------------------------
Remigiusz Sokolowski <remigiusz.sokolowski_at_nordea.com>
pos   : DBA at DIiUSI
addr  : Nordea Bank Polska SA, Luzycka 6A Street, 81-537 Gdynia, Poland
phone : +48 58 667 17 43
mobile: +48 602 42 42 77
Nordea Bank Polska S.A. z siedzibą w Gdyni, ul. Kielecka 2, 81-303 Gdynia, 
wpisaną do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem: 0000021828, 
dla której dokumentację przechowuje Sąd Rejonowy Gdańsk - Północ w Gdańsku, 
VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, 
o kapitale zakładowym i wpłaconym w wysokości: 277.493.500,00 złotych, 
NIP: 586-000-78-20, REGON: 190024711--
http://www.freelists.org/webpage/oracle-l
Received on Mon May 07 2012 - 05:08:15 CDT

Original text of this message