Re: recover from TRUNCATE TABLE via physical standby?

From: Pawel Smolarz <pawel.smolarz_at_nordea.com>
Date: Fri, 24 Aug 2012 08:43:26 +0200
Message-ID: <5037228E.6070405_at_nordea.com>Of course "causes error". Sorry :(

Pozdrawiam / Regards,
Paweł Smolarz

W dniu 24.08.2012 08:39, Pawel Smolarz pisze:
> Hi,
> But As I remember for table with enabled Flashback Archive some DDL
> operations causes (for example truncate). Total Recall also works very
> well with "dictionary" tables where is a small number of DML operations.
> For tables where is a large amount of DML operations data
> restore/selecting time really growing nonlinearly.
>
> Pozdrawiam / Regards,
> Paweł Smolarz

Nordea Bank Polska S.A. z siedzibą w Gdyni, ul. Kielecka 2, 81-303 Gdynia, wpisaną do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem: 0000021828, dla której dokumentację przechowuje Sąd Rejonowy Gdańsk - Północ w Gdańsku, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, o kapitale zakładowym i wpłaconym w wysokości: 277.493.500,00 złotych, NIP: 586-000-78-20, REGON: 190024711--
http://www.freelists.org/webpage/oracle-l Received on Fri Aug 24 2012 - 01:43:26 CDT

Original text of this message