Re: recover from TRUNCATE TABLE via physical standby?

From: Pawel Smolarz <pawel.smolarz_at_nordea.com>
Date: Fri, 24 Aug 2012 08:39:28 +0200
Message-ID: <503721A0.8080105_at_nordea.com>Hi,
But As I remember for table with enabled Flashback Archive some DDL operations causes (for example truncate). Total Recall also works very well with "dictionary" tables where is a small number of DML operations. For tables where is a large amount of DML operations data restore/selecting time really growing nonlinearly.

Pozdrawiam / Regards,
Paweł Smolarz
W dniu 23.08.2012 23:52, Kevin Jernigan pisze:

> You could enable Flashback Data Archive (Total Recall) on the table,
> then use Flashback Query to select from the table AS OF a timestamp
> right before the TRUNCATE. This would be much easier to implement, with
> no need to muck around with disconnecting the standby db etc...KJ
>

Nordea Bank Polska S.A. z siedzibą w Gdyni, ul. Kielecka 2, 81-303 Gdynia, wpisaną do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem: 0000021828, dla której dokumentację przechowuje Sąd Rejonowy Gdańsk - Północ w Gdańsku, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, o kapitale zakładowym i wpłaconym w wysokości: 277.493.500,00 złotych, NIP: 586-000-78-20, REGON: 190024711--
http://www.freelists.org/webpage/oracle-l Received on Fri Aug 24 2012 - 01:39:28 CDT

Original text of this message