Re: selecting triggers on logon

From: Daniel Fink <daniel.fink_at_optimaldba.com>
Date: Wed, 09 Mar 2011 08:37:29 -0600
Message-ID: <nca4j3ls0xovmeade2eh9m0a.1299681449887_at_email.android.com>This is a known, but not widely known issue. Wrap queries on dba triggers w/TRIM on the trigger name.

Sent from my Verizon Wireless Phone

Remigiusz Sokolowski <remigiusz.sokolowski_at_nordea.com> wrote:

>hi,
>
>I have a strange observation bound with ON LOGON trigger.
>When I select on DBA_TRIGGERS with condition TRIGGERING_EVENT='LOGON', I
>'ve got nothing, but if I change it to TRIGGERING_EVENT='LOGON ', the
>row is returned.
>The trigger in question is there and works as expected.
>The db version is 10.2.0.4 and the column is VARCHAR2(227) btw.
>
>Any comments?
>Regards
>Remigiusz
>
>--
>Pole nakazi
>
>----------------------------------------------------------------------
>Remigiusz Sokolowski <remigiusz.sokolowski_at_nordea.com>
>pos : DBA at DIiUSI
>addr : Nordea Bank Polska SA, Luzycka 6A Street, 81-537 Gdynia, Poland
>phone : +48 58 667 17 43
>mobile: +48 602 42 42 77
>Nordea Bank Polska S.A. z siedzibą w Gdyni, ul. Kielecka 2, 81-303 Gdynia,
>wpisaną do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem: 0000021828,
>dla której dokumentację przechowuje Sąd Rejonowy Gdańsk - Północ w Gdańsku,
>VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego,
>o kapitale zakładowym i wpłaconym w wysokości: 227.593.500,00 złotych,
>NIP: 586-000-78-20, REGON: 190024711--
>http://www.freelists.org/webpage/oracle-l
>
>

i0zX+n{+i^ Received on Wed Mar 09 2011 - 08:37:29 CST

Original text of this message