selecting triggers on logon

From: Remigiusz Sokolowski <remigiusz.sokolowski_at_nordea.com>
Date: Wed, 9 Mar 2011 15:26:34 +0100
Message-ID: <4D778E1A.6020603_at_nordea.com>hi,

I have a strange observation bound with ON LOGON trigger. When I select on DBA_TRIGGERS with condition TRIGGERING_EVENT='LOGON', I 've got nothing, but if I change it to TRIGGERING_EVENT='LOGON ', the row is returned.
The trigger in question is there and works as expected. The db version is 10.2.0.4 and the column is VARCHAR2(227) btw.

Any comments?
Regards
Remigiusz

-- 
Pole nakazi

----------------------------------------------------------------------
Remigiusz Sokolowski <remigiusz.sokolowski_at_nordea.com>
pos   : DBA at DIiUSI
addr  : Nordea Bank Polska SA, Luzycka 6A Street, 81-537 Gdynia, Poland
phone : +48 58 667 17 43
mobile: +48 602 42 42 77
Nordea Bank Polska S.A. z siedzibą w Gdyni, ul. Kielecka 2, 81-303 Gdynia, 
wpisaną do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem: 0000021828, 
dla której dokumentację przechowuje Sąd Rejonowy Gdańsk - Północ w Gdańsku, 
VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, 
o kapitale zakładowym i wpłaconym w wysokości: 227.593.500,00 złotych, 
NIP: 586-000-78-20, REGON: 190024711--
http://www.freelists.org/webpage/oracle-l
Received on Wed Mar 09 2011 - 08:26:34 CST

Original text of this message