process M000 holds library cache lock

From: Remigiusz Sokolowski <remigiusz.sokolowski_at_nordea.com>
Date: Wed, 28 Mar 2012 10:47:35 +0200
Message-ID: <4F72D027.2070606_at_nordea.com>hi,

anyone tried to kill M000 - what are possible implications? Will the instance die?
It just took library cache mutex (X) and holds for very considerable amount of time.

Regards
Remigiusz

-- 
Pole nakazi

----------------------------------------------------------------------
Remigiusz Sokolowski <remigiusz.sokolowski_at_nordea.com>
pos   : DBA at DIiUSI
addr  : Nordea Bank Polska SA, Luzycka 6A Street, 81-537 Gdynia, Poland
phone : +48 58 667 17 43
mobile: +48 602 42 42 77
Nordea Bank Polska S.A. z siedzibą w Gdyni, ul. Kielecka 2, 81-303 Gdynia, 
wpisaną do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem: 0000021828, 
dla której dokumentację przechowuje Sąd Rejonowy Gdańsk - Północ w Gdańsku, 
VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, 
o kapitale zakładowym i wpłaconym w wysokości: 277.493.500,00 złotych, 
NIP: 586-000-78-20, REGON: 190024711--
http://www.freelists.org/webpage/oracle-l
Received on Wed Mar 28 2012 - 03:47:35 CDT

Original text of this message