Re: Data Guard and network untilization

From: Pawel Smolarz <pawel.smolarz_at_nordea.com>
Date: Fri, 8 Apr 2011 08:29:29 +0200
Message-ID: <4D9EAB49.6080700_at_nordea.com>Hi,
Here is a great document about DG:
http://www.oracle.com/technetwork/database/features/availability/maa-wp-10gr2-dataguardnetworkbestpr-134557.pdf

Accurately described network configuration..

Regards,
Pawel

W dniu 07.04.2011 19:33, CRISLER, JON A (ATTCORP) pisze: Are there any metrics captured in AWR regarding network utilization- like what is the transfer rates, etc specifically to Data Guard ? We are trying to determine how much bandwidth DG is seeing and using on a network link. Thanks in advance.

Nordea Bank Polska S.A. z siedzibą w Gdyni, ul. Kielecka 2, 81-303 Gdynia, wpisaną do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem: 0000021828, dla której dokumentację przechowuje Sąd Rejonowy Gdańsk - Północ w Gdańsku, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, o kapitale zakładowym i wpłaconym w wysokości: 277.493.500,00 złotych, NIP: 586-000-78-20, REGON: 190024711

--
http://www.freelists.org/webpage/oracle-l
Received on Fri Apr 08 2011 - 01:29:29 CDT

Original text of this message