Re: locking with tuxedo

From: Remigiusz Sokolowski <remigiusz.sokolowski_at_nordea.com>
Date: Wed, 5 Jan 2011 13:41:54 +0100
Message-ID: <4D246712.4010202_at_nordea.com>Peter Hitchman pisze:
> Hi,
> There is nothing in the v$session.blocking_session column either?
> I suggest running the SQL JL published here:
> http://jonathanlewis.wordpress.com/2008/02/06/trouble-shooting-2/
> because even if the blocker is a Tuxedo transaction there has to be a
> Oracle session that is running it.
>

There is nothing in v$session.blocking_session. I queried v$lock but believe there was no a row indicating a blocker

Regards
Remigiusz

-- 
Pole nakazi

----------------------------------------------------------------------
Remigiusz Sokolowski <remigiusz.sokolowski_at_nordea.com>
pos   : DBA at DIiUSI
addr  : Nordea Bank Polska SA, Luzycka 6A Street, 81-537 Gdynia, Poland
phone : +48 58 667 17 43
mobile: +48 602 42 42 77

Nordea Bank Polska S.A. z siedzib? w Gdyni, ul. Kielecka 2, 81-303 Gdynia, 
wpisan? do Rejestru Przedsi?biorców Krajowego Rejestru S?dowego pod numerem: 0000021828, 
dla której dokumentacj? przechowuje S?d Rejonowy Gda?sk - Pó?noc w Gda?sku, 
VIII Wydzia? Gospodarczy Krajowego Rejestru S?dowego, 
o kapitale zak?adowym i wp?aconym w wysoko?ci: 227.593.500,00 z?otych, 
NIP: 586-000-78-20, REGON: 190024711
--
http://www.freelists.org/webpage/oracle-l
Received on Wed Jan 05 2011 - 06:41:54 CST

Original text of this message